2017 ОНЫ ШИЛДЭГ БАЙГУУЛЛАГА ТОДРУУЛАХ ШАЛГАРУУЛАЛТ ЭХЭЛЛЭЭ

2017-10-30

2017 ОНЫ ШИЛДЭГ БАЙГУУЛЛАГА

 ТОДРУУЛАХ ШАЛГАРУУЛАЛТ ЭХЭЛЛЭЭ

2017.10.24                                                                                                                                          Улаанбаатар хот

 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын нэрэмжит “Эрүүл аюулгүй ажлын байрыг эрхэмлэгч байгууллага” болзолт уралдааныг 2011 оноос  хойш 7 дахь жилдээ уламжлал болгон зохион байгуулж байна.

Энэхүү уралдаан нь үйлдвэрлэлийн орчин нөхцлийг сайжруулж, ажилчдыг ажлын байран дахь осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчлөл, бусад эрсдлээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр аж ахуйн нэгж, байгууллагаас явуулж буй үйл ажилллагаа, санаачлагыг урамшуулан дэмжих, туршлагыг нь дэлгэрүүлэх зорилготой юм.    

Аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг “Жижиг” (50 хүртэл ажилтантай), “Дунд” (51-199 ажилтантай),  “Том” (200-аас дээш ажилтантай) гэсэн 3 ангилалаар, ангилал тус бүрд 3 байгууллагыг шалгаруулж алдаршуулдаг уламжлалтай. 

“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай” хууль, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орчныг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр болон ажлын байранд тавигдах хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, стандарт, дүрэм, журам, холбогдох хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй ажиллаж, шаардагдах хөрөнгийг төсөвтөө тусган зарцуулдаг, үйлдвэрлэлийн орчин, ажлын байрны нөхцөлд тодорхой ахиц дэвшил гарсан, ажилтан эрүүл аюулгүй орчинд ажиллах нөхцлийг бүрдүүлсэн, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн ажлын тусгай хувцас, хувийн хамгаалах хэрэгслээр ажилчид хангагдсан, үйлдвэрлэл, ажлын байранд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дэг, журам, соёл тогтсон байдал зэргийг тусгасан 100 онооны системээр дүгнэх шалгуур үзүүлэлтийн дагуу Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төвийн даргын тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг урьдчилсан шалгаруулалтыг хийж, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын дэргэдэх Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний хорооны хурлаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлэдэг. 

Тус болзолт уралдаанд оролцсоноор үйлдвэр, байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал дээшилхээс гадна ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙДЫН НЭРЭМЖИТ ШАГНАЛЫГ ХҮРТЭХ, АЛДАРШИХ, байгууллага хамт олноо  болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар хийгдсэн ажлын дадлага туршлага, шинэлэг санаачлагаа олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх, сурталчилах боломжтой юм.  Уралдаан нь:

                          “Том” үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллага

·         1-р байр. Нэг. Өргөмжлөл. 2.5 сая төгрөг 

·         2-р байр. Нэг. Өргөмжлөл. 2 сая төгрөг

·         3-р байр. Нэг. Өргөмжлөл. 1.5 сая төгрөг

                          “Дунд” үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллага

·         1-р байр. Нэг. Өргөмжлөл. 2 сая төгрөг

·         2-р байр. Нэг. Өргөмжлөл. 1.5 сая төгрөг

·         3-р байр. Нэг. Өргөмжлөл. 1 сая төгрөг

                           “Жижиг” үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллага

·         1-р байр. Нэг. Өргөмжлөл. 1.5 сая төгрөг

·         2-р байр. Нэг. Өргөмжлөл. 1 сая төгрөг

·         3-р байр. Нэг. Өргөмжлөл. 500 мянган төгрөг бүхий шагналын сантай.

“Эрүүл аюулгүй ажлын байрыг эрхэмлэгч байгууллага-2017” болзолт уралдаанд оролцох байгууллагын баримт бичгийг 2017 оны 11 сарын 24-ны дотор Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төвийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн газарт хүлээн авч байна.

“ЭРҮҮЛ-АЮУЛГҮЙ АЖЛЫН БАЙРЫГ ЭРХЭМЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА” ШАЛГАРУУЛАХ УРАЛДААНЫ НЭГДҮГЭЭР ШАТНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

 

ҮЗҮҮЛЭЛТ

 

ШАЛГУУР

 

НЭГ.

 

Холбогдох хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй болон түүнд зарцуулах хөрөнгийг төсөвлөж гаргадаг эсэх 

 

·         НХХС-ын 126 дугаар тушаалд заасны дагуу ХАБЭА-н зөвлөл, орон тооны ажилтантай бол-

·         “Эрүүл–Аюулгүй ажлын байр”-ыг дэмжигч үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй, шийдвэр гаргах үйл ажиллагаандаа хамт олны төлөөлөгчдийг оролцуулдаг бол

·         “Эрүүл–Аюулгүй ажлын байр”-ыг дэмжих үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хяналт, үнэлгээ хийдэг бол- 

·         Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо. Шаардлага MNS OHSAS 18001:2012 стандартыг хэрэгжүүлсэн бол-    

·         Онцгой байдлын үед /гал түймэр, зуд, осол,голомтлон гарсан халдварт өвчин/ авран хамгаалах, анхны тусламжийн бэлэн байдлыг хангах арга хэмжээний төлөвлөгөөтэй, ажиллагсдыг сургаж бэлтгэсэн бол-  

·         ХАБЭА-н тухай хуульд заасны дагуу аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага,  үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ болон байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлыг жил бүр төсөвтөө тусган хэрэгжүүлдэг бол-

·         Ажиллагсдаа нийгмийн даатгалд бүрэн хамруулсан бол- 

·         Ажиллагсдаа  эрүүл мэндийн даатгалд бүрэн хамруулсан бол-   

·         Үйлдвэрлэлийн осол, Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын санд  шимтгэл төлдөг бол- 

 

                             

 

ХОЁР.

Үйлдвэрлэлийн орчин, ажлын байрны нөхцөлд тодорхой ахиц дэвшил гаргаж, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн ажлын тусгай хувцас, хувийн хамгаалах хэрэгслээр хангагдсан эсэх

·         Мэргэжлийн  байгууллагаар ажлын байрны хөдөлмөрийн  нөхцөлийн  үнэлгээ хийлгэж, хөдөлмөрийн  нөхцөлөө тогтоолгосон бол- 

·         ХАБЭА-н тухай хууль тогтоомж, стандарт,тушаал шийдвэрүүдийг зөрчсөн талаар илэрсэн зөрчил, дутагдал, мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан шаардлага  дүгнэлтийн  дагуу тодорхой арга хэмжээ авч, эргэж  мэдээлдэг бол-

·         Зориулалтын барилга байгууламжинд үйл ажиллагаа явуулж, стандартын шаардлага хангасан бол-

·         Цех, тасгийн ажлын байрууд нь эмх цэгц, хөдөлмөр зохион байгуулалт сайтай бол–

·         Ажлын байранд учирч болох аюул ослыг арилгах, хяналт тавих зорилгоор эрсдлийн үнэлгээ хийж аюул ослыг багасгасан бол-

·         Машин механизм, тоног төхөөрөмжийг мэргэжлийн хяналтын байгууллагаар хянуулж

 

 

 

 

зөвшөөрөл аван баталгаажуулсан бол-

·         Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн бүтэц, хийц, хөдөлгөөнт хэсэг, удирдлага. дохиоллын систем, бүрдэл хэсэг /ажлын байр, гарц, шат, хашлага, хамгаалах хэрэгсэл/ нь аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг хангасан бол-

·         Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн засвар, үйлчилгээ, тохируулгыг техникийн баримт бичигт заасан хугацаанд тогтмол хийж тэмдэглэл хөтлөдөг бол-

·         Ажлын байрны аюултай бүс болон тоног төхөөрөмжийн аюултай хэсгүүдэд анхааруулах тэмдэг, дохиолол, санамж тавигдсан бол-

·         Химийн хортой болон аюултай бодис, тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл, цацраг, биологийн идэвхит бодисыг стандартын дагуу ашиглаж, хадгалдаг бол-

·         Цахилгаан тоног төхөөрөмж нь удирдлага, дохиолол, хаалт, хамгаалалтай, гарч болзошгүй ослоос урьдчилан сэргийлэх хэрэгслээр тоноглогдсон бол-

·         Цахилгаан тоног төхөөрөмж нь газардуулга, газардуулгын даацын баталгааг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэж, цахилгаан ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны дүрмийн шаардлагыг хангасан бол-

·         Ажлын байр нь иж бүрэн агааржуулах системээр бүрэн хангагдсан бол-

·         Галын аюул ослын үед гал унтраах тусгай тоноглол, гарц, орцын зураглалыг гал гарч болзошгүй ажлын байр бүрт байрлуулан тогтмол ажиллагаатай болгосон бол-

·         Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байр нь тэдний хөдөлмөрлөх чадварт нь тохирсон бол-

·         Ахуйн байр, хооллох өрөө нь хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн стандарт, ариун цэврийн шаардлагад нийцсэн бол-

·         Ажиллагсад болон үйлчлүүлэгсдэд зориулсан эрүүл ахуйн болон стандартын шаардлага хангасан ариун цэврийн өрөөгөөр хангагдсан бол-

/Угаагуур 15-20 хүнд -1, суултуур 20 эмэгтэйд-1, 25 эрэгтэйд-1, усанд орох газар 10 хүнд -1/

·         Ажиллагсдыг  эрүүл ахуй,  стандартын шаардлага хангасан ундны цэвэршүүлсэн усаар хангасан бол-

·         Байгууллага нь эрүүл ахуйн стандартын шаардлага хангасан хүрэлцээтэй халуун,  хүйтэн усаар хангагдсан бол-

·         Байгууллага нь ариутгал, халдваргүйтгэл тогтмол хийлгэдэг бол-

·         Ажиллагсад сүү, цагаан идээ , төрөл бүрийн ногоо жимс бүхий чанар сайтай “Эрүүл” хоол хүнсээр хөнгөлөлттэй үйлчлүүлдэг бол-

·         Хөдөлмөрийн аюултай, хортой нөхцөлд ажил үүрэг гүйцэтгэдэг ажилтныг  хор саармагжуулах бодис, хүнсний бүтээгдэхүүн, хоолоор хангадаг бол-

 

 

 

 

·         Дасгал хөдөлгөөнөөр хичээллэх боломжоор хангагдсан чийрэгжилтийн өрөөтэй бол-

·         Ажлын  тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслийн нэр төрөл, эдэлгээний хугацаа бүхий жагсаалтыг батлан мөрдүүлж байгаа бол-

·         Ажиллагсдыг ажлын нөхцөл, ажил үүргийн онцлогт тохирсон, эрүүл ахуйн чанарын шаардлага хангасан ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслээр үнэ төлбөргүй тогтмол хангадаг бол-

·         Ажлын тусгай хувцсыг угааж цэвэрлэх, ариутгах боломжоор хангасан бол-

·         Хөдөлмөрийн аюултай, хортой нөхцөлд ажил үүрэг гүйцэтгэдэг ажилтныг богиносгосон цагаар ажиллуулж, нэмэгдэл олгодог  бол-

·         Ажилтнуудад олгосон ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэл, хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдхүүний олголт, ахуйн байр, хооллох өрөө нь ариутгал халдваргүйтгэлийн дэглэмд нийцэж буйд  дотоодын хяналт тавьж ажилладаг бол-

 

         

 

                ГУРАВ.

Ажилчдыг урьдчилан сэргийлэх болон хугацаат эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулсан эсэх

·         Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэнтэй бол-

·         Эмчийн ажлын байрны тодорхойлолтонд эрсдэлт зан үйлийг өөрчлөх үйл ажиллагааны заалтууд тусгагдсан бол-

·         Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчлөл, хөдөлмөрийн чадвар түр алдалтын   судалгаа хийж, мэдээллийн сантай  бол-

·         Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчлөлийн судалгааг үндэслэн тулгамдаж байгаа гол асуудлуудыг судалж шийдвэрлэсэн бол-

·         Эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтран ажиллагсдыг  эрүүл мэндийн  урьдчилсан  ба хугацаат  үзлэгт тогтмол  жил бүр  хамруулан эрүүл мэндийн карт хөтөлдөг бол-

·         Эмийн сан, эмнэлгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээний цэгтэй болон шаардлагатай эм, тариа, ариутгалын боолт материалаар хангагдсан бол-

·         Ажлын байранд эрүүл мэндийг дэмжих цогц бодлого хөтөлбөр /Ажлын байранд архи, тамхи, ХДХВ/ДОХ/БЗХӨ-өөс урьдчилан сэргийлэх, стресс, зөв хооллолт, хөдөлгөөн г.м/-тэй бол-

·         Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний талаарх тоон мэдээллийг холбогдох байгууллагуудад мэдээлдэг бол-

·         Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон амьдралын бололцоо муутай хүмүүстээ халамж, үйлчилгээ үзүүлэх  талаар тодорхой ажил зохиодог бол-

·         Ажилчдаа зөөж тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэлтэй буюу тээврийн зардлыг тооцож олгодог бол-

 

 

ДӨРӨВ.

Үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалтын дэг, журам, соёл тогтсон байдал, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийг нэвтрүүлсэн  эсэх

·         ХАБЭА-н  удирдлагын менежментийг нэвтрүүлсэн бол –

·         Байгаль орчныг хамгаалах талаарх холбогдох  дүрэм журмыг чанд сахин биелүүлж, байнгын мониторинг, хяналтыг явуулдаг бол-

·         Химийн хортой, аюултай бодис, материалыг тээвэрлэх, зайлуулах, устгах үйл ажиллагааг байгаль орчинд хор нөлөөлөлгүйгээр, аюулгүй ажиллагааны шаардлагад нийцүүлэн явуулдаг бол- 

·         Байгаль орчинд гаргаж байгаа хорт бодис, физикийн хортой нөлөөлөл, хог хаягдлыг багасгах, цэвэрлэх талаар авсан арга хэмжээний талаарх тайлан мэдээг хугацаанд нь гаргаж холбогдох байгууллагад өгдөг бол-

·         Байгууллагын гадаад орчин нь ногоон бүстэй /зүлэгжүүлсэн/ бол-  

·         Байгууллагын орчин, явган хүний зам нь бүтэн, гэрэлтүүлэгтэй, аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг хангасан бол- 

·         Үйлдвэрлэлийн  болон ахуйн  хог хаягдлыг холбогдох хууль болон  стандартын дагуу тээвэрлэн  устгаж, хог хаягдлын цэг нь стандартын дагуу байрласан бол-

·         Байгууллагын хог хаягдлын цэгт цэвэрлэгээ тогтмол хийгддэг бол-  

 

 

 

 

ТАВ.

ХАБЭА-н сургалтыг зохион байгуулж, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг тогтмол өгдөг болон “Эрүүл-Аюулгүй ажлын байр”-ыг дэмжих үйл ажиллагааг сурталчилж, мэдээлдэг эсэх

·         Ажиллагсдаас ХС-ын А/53  дугаар тушаалын дагуу сургалт явуулж шалгалт авдаг бол-

·         Ажил олгогч нь ажлын байрны онцлогт нийцсэн дүрэм, журам, аюулгүй ажиллагааны заавар  боловсруулан батлан мөрдүүлж хэвшсэн бол-

·         Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааны

 өрөө танхимтай, тогтмол ажиллуулдаг бол-

·         Ажлын байранд ХАБЭА-н сурталчилгааны самбар тогтмол ажиллуулдаг бол-

·         Ажилчиддаа  “Эрүүл–Аюулгүй  ажлын байр”-ны эрсдэлт зан үйлийг өөрчлөх, эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэх  талаар тогтмол сургалтыг өөрсдөө болон мэргэжлийн байгууллагатай хамтран зохион байгуулдаг бол-

·         Байгууллага нь Төрийн ба Төрийн бус  байгууллагуудаас зохиож буй “Эрүүл-Аюулгүй ажлын байр”-ыг дэмжих талаар зохиож буй арга хэмжээ болон тэмдэглэлт өдрүүдийн үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцдог бол-

·         “Эрүүл– Аюулгүй  ажлын байр”-тай холбоотой зан үйлийн эерэг өөрчлөлтийг дэмжих, нэмэгдүүлэхийн төлөө урамшууллын системийг ашигладаг бол-         

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн газар

Утас: 99850240, 99125262    

                                                                                                                                          

                         

 

 

Сэтгэгдлийг ачааллаж байна ...
Холбоотой мэдээ