Үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой

2019-07-08

 

 1. Хөдөлмөрийн сайдын 2015 оны А/223 дугаар тушаал /Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийх журам/  

https://www.legalinfo.mn/law/details/11678

 1. ХНХС-ын 2019 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/74 дүгээр тушаал / Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлд хийх үнэлгээний тариф/
 1. Хөдөлмөрийн сайдын 2015 оны 11 дүгээр сарын 20-ны А/234 дүгээр тушаал     /Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнийг бүртгэх, мэдээлэх, журам/
 2. Монгол улсын нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2004 оны 77 дугаар тушаал /Тэтгэврийг хөнгөлттэй тогтоох газрын дор болон хөдөлмөрийн хортой, халуун, хүнд нөхцөлд хамаарах ажил мэргэжлийн жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай/

https://www.legalinfo.mn/law/details/8476

 1. НХХС-ын 2011 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/26 дугаар тушаал /Тэтгэврийг хөнгөлттэй нөхцөлөөр тогтоох газрын дор, болон хөдөлмөрийн хортой, халуун, хүнд нөхцөлд хамаарах ажил, мэргэжлийн жагсаалтанд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай/

 

 1. ХС, ХАНХС-ын 2016 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдрийн А133/А77 дугаар хамтарсан тушаал      /Тэтгэврийг хөнгөлттэй нөхцөлөөр тогтоох газрын дор, болон хөдөлмөрийн хортой, халуун, хүнд нөхцөлд хамаарах ажил, мэргэжлийн жагсаалтанд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай/
 1. Монгол улсын Хөдөлмөрийн сайдын 2015 оны А/114 дүгээр тушаал /Аж ахуйн нэгж, байгууллагын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,эрүүл ахуйн зөвлөлийн ажиллах үлгэрчилсэн журам/

https://www.legalinfo.mn/law/details/11653

 1. ЭМ,НХС-ын 2000 оны 6 дугаар сарын 19-ны өдрийн 171 дүгээр тушаал  /Химийн бодистой харьцаж ажилладаг ажилтанд олгох хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүний жагсаалт батлах тухай, Химийн бодистой харьцаж ажилладаг ажилтанд олгох хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүний жагсаалт/
 1. НДҮЗ-ийн 2014 оны 5 дугаар сарын  18  дугаар тогтоол /Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчтөний сувиллуудын хувьсах зардлын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай/
 1. ЭМ,НХС-ын 2017 оны А39/А12 дугаар тушаал /Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтоох жагсаалт батлах тухай/
 1.  ЭМ,НХХС-ын 2003 оны 5 дугаар сарын 12-ны 74/116 дугаар тушаал “Журам батлах тухай” /Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа алдсан даатгуулагчид хиймэл эрхтэн, засал эмчилгээ /протез, ортопед/-ний төлбөр олгох журам/        

https://www.legalinfo.mn/annex/details/3899?lawid=8227    

 1. Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн 340 дүгээр тушаал /Эрүүл мэндийн урьдчилсан болон хугацаат үзлэгийн журам,  Хөдөлмөрийн нөхцөлөөс хамааран эрүүл мэндийн үзлэг хийх жагсаалт, Ажил мэргэжлээс хамааран эрүүл мэндийн үзлэг хийх жагсаалт, Эрүүл мэндийн урьдчилсан үзлэгийн хуудасны загвар, Эрүүл мэндийн хугацаат үзлэгийн хуудасны загвар, Эрүүл мэндийн үзлэг хийсэн тухай тайлангийн загвар/

https://www.mlsp.gov.mn/uploads/userfiles/files/%D0%AD%D1%80%D2%AF%D2%AF%D0%BB%20%D0%BC%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD%20%D2%AF%D0%B7%D0%BB%D1%8D%D0%B3%20%D1%85%D0%B8%D0%B9%D1%85%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BC.pdf

 1. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын 2019 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/64 дүгээр тушаал “Журам батлах тухай” /Эрүүл-аюулгүй ажлын байрыг эрхэмлэгч байгууллага Шалгаруулах журам/

http://www.habemt.gov.mn/content/19338.shtml

 1.  Хөдөлмөрийн сайдын 2016 оны 2 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/33 дугаар тушаал  “Журам шинэчлэн батлах тухай” /Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт зохион байгуулах, шалгалт авах журам, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалтын үлгэрчилсэн хөтөлбөр/

-Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын 2019 оны 02 дугаар сарын 11-ний  өдрийн А/61 дүгээр тушаал “Журам шинэчлэн батлах тухай”

http://www.habemt.gov.mn/content/14816.shtml

 1. Сангийн сайд, эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан 2017 оны 264/А/293 дугаар  тушаал  /Төрийн болон орон нутгийн өмчит эрүүл мэндийн байгууллагаас үзүүлэх нэмэлт болон төлбөртэй тусламж, үйлчилгээний төлбөрийн жишиг хэмжээ”-г нэгдүгээр, “Төрийн болон орон нутгийн өмчит эрүүл мэндийн байгууллагаас үзүүлэх нэмэлт болон төлбөртэй тусламж, үйлчилгээний орлогыг зарцуулах үлгэрчилсэн журам”-ыг хоёрдугаар, “Нэмэлт тусламж, үйлчилгээний төлбөрийг иргэнээс төлүүлэх журам”-ыг гуравдугаар хавсралт                                  

https://www.legalinfo.mn/law/details/12830

 

Бусад

 1. Монгол улсын эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайдын тушаал  /Ээлжийн амралт олгох заавар”-ыг 1 дүгээр, Ээлжийн амралтын олговор тооцох журам/

https://www.legalinfo.mn/law/details/8356

 1. Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 446 дугаар тушаал  /Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ"-г шинэчлэн батлах тухай/

https://www.legalinfo.mn/law/details/9583

 1. Эрүүл мэндийн сайдын 2018 оны А/548 дугаар тушаал /Эрүүл мэндийн салбарын төрийн албан хаагчдын хоол,  унааны хөнгөлөлт, нэмэгдэл, урамшлын хэмжээг тогтоох тухай/

http://www.mohs.mn/uploads/files/1fea25a02255c1c3256751c03448641a4fe2b6a3.pdf

 1. Сангийн сайдын 2018 оны 301 дугаар тушаал /Зардлын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай/

https://mof.gov.mn/files/uploads/article/%D0%94%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B4_%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84_20121227.pdf

 1. ” Хөдөлмөрийн сайдын 2016 оны А/36 дугаар тушаал         “Журам шинэчлэн батлах тухай     / “Насанд хүрээгүй хүнийг ажиллуулахыг хориглосон ажлын байрны жагсаалт/ 

https://www.legalinfo.mn/law/details/11791

 

Сэтгэгдлийг ачааллаж байна ...
Холбоотой мэдээ