Мариям Мейр: 3000 орчим монгол иргэн мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас хөдөлмөр эрхлэх боломжгүй байна

2021-05-07

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам болон ХБНГУ-ын Физик, техникийн хүрээлэнтэй хамтран “Монгол Улсын уул уурхайн салбарт чанарын дэд бүтцийг сайжруулах нь” төслийг 2018 оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэхүү төслийн хүрээнд Тоосоор үүсгэгддэг мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний урьдчилан сэргийлэлт” сэдэвт цахим симпиозум болж өндөрлөлөө. Дээрх төслийн ерөнхий зохицуулагч Мариям, Мейртэй ярилцлаа.

-“Монгол Улсын уул уурхайн салбарт чанарын дэд бүтцийг сайжруулах нь” төслийн хүрээнд “Тоосоор үүсгэгддэг мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний урьдчилан сэргийлэлт” симпиозум хурлыг зохион байгууллаа. Тус симпиозумыг зохион байгуулах гол шалтгааныг тодотгож хэлэхгүй юу?

-Within the framework of the project, a symposium on “Prevention of dust-borne occupational diseases” is being organized. What is the reason and purpose of organizing this symposium?

-ХНХЯамны харьяа Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төвийн  статистик мэдээллээс харахад бараг 3000 орчим монгол иргэн мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас хөдөлмөр эрхлэх боломжгүй байна. Үүний 72.1% нь уул уурхайн салбарт ажиллаж байсан бөгөөд тэдний тал орчим хувь нь уушги тоосжих  өвчнөөр шаналж байна. Симпозиум нь тоосжилтоос урьдчилан сэргийлэхийн ач холбогдлын талаар мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилготой юм. Цаашилбал, сонирхогч талуудыг нэгтгэж, дадлагажигчдын дунд мэдлэг солилцох орон зайг бий болгох зорилготой.

-According to the OSH-Center’s statistics, almost 3000 Mongols are unable to work due to occupational diseases. 72.1% have been working in the mining sector, round about half of them suffer from pneumonia. The symposium aimed at raising awareness on the importance of dust prevention. Furthermore, it had the objective to bring together interested parties to create a space of knowledge exchange among practitioners.

-Тус симпиозум хурлын үр дүнг  хэрхэн харж байна вэ?

-What do you expect as outcome of this symposium?

-Бүх түвшинд илүү их мэдлэгтэй байснаар мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх гол түлхүүр болно гэж найдаж байна. Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх шаардлагатайг мэдсэний дараа менежментийн ажилтнууд холбогдох зардлыг компаниудын жилийн төсөвт тусгаж тооцно гэж мөн найдаж байна. Цаашилбал, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтнууд техникийн зохицуулалтыг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар илүү сайн ойлгох болно.

-We expect more awareness on different levels, as this is key to prevent occupational diseases: Once aware of the necessity to implement relevant prevention measures, management staff will hopefully consider the related costs in the companies’ yearly budget. Furthermore, occupational safety and health staff will know better how to implement the technical regulations.

-Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам болон ХБНГУ-ын Физик, техникийн хүрээлэнтэй хамтран “Монгол Улсын уул уурхайн салбарт чанарын дэд бүтцийг сайжруулах нь” төслийн талаар ерөнхий мэдээллийг бидэнд өгөхгүй юу?

-The Ministry of Labour and Social Protection and the PTB of Germany are implementing a project to “Improving quality infrastructure in the mining sector of Mongolia”. Please give us some general information about this project?

Энэхүү төсөл нь техникийн зохицуулалт, чанарын баталгааны үйлчилгээг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх замаар уул уурхайн салбарт ажиллагсдын аюулгүй байдлыг сайжруулах зорилготой юм.  Энэ нь дараах гурван бүрэлдэхүүн хэсгээс бүрдэнэ:

1. Даралт, температурын салбарт хэмжилзүйн үйлчилгээг өргөжүүлэх, мөрдөх боломжийг тэлэх;

2. Сонгогдсон уул уурхайн компаниудад холбогдох стандарт, техникийн зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх боломжийг олгох;

3. Уул уурхайн талбайн тоосжилтын стандартын хэрэгжилтэд хяналт тавих чиглэлээр хяналтын байгууллагууд, шинжилгээний лабораторийн чадавхийг сайжруулах. Энэхүү харилцан уялдаатай бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь төрийн байгууллагууд болон хувийн хэвшлийн байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх зорилготой юм. Төсөл нь холбогдох байгууллага, компаниудын институцийн болон хүний ​​чадавхийг хөгжүүлэх замаар олон түвшний хандлагыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн. Техник, менежментийн сургалт, дасгалжуулалт, зөвлөх үйлчилгээ, семинар, стратегийн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ, мэдлэгийг дээшлүүлэх арга хэмжээ, хязгаарлагдмал хэмжээгээр тоног төхөөрөмжөөр хангах зэрэг үйл ажиллагаа орно.

The project aims to improve employee safety in the mining sector by facilitating the implementation of technical regulations and quality assurance services

It consists of the following three components: expanding metrological services and traceability in the fields of pressure and temperature; enabling selected mining companies to implement the relevant standards and technical regulations; and improving the capacities of inspection agencies and analytical laboratories in terms of monitoring the implementation of dust standards at mining sites. It is intended that the interrelated components will strengthen cooperation among different governmental institutions and the private sector.

The project applies a multi-level approach by developing the institutional and human capacities of the relevant bodies and companies. Activities include technical and management training sessions, coaching, consulting, workshops, strategic advising, awareness-raising measures and, to a limited extent, providing equipment.

-Төслийн үйл ажиллагаа өнөөдөр ямар шатандаа явж байна вэ?

-What is the current status of the project?

-2018 оны 4 дүгээр сараас төсөл хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд 2022 оны 3-р сард дуусна. Одоогийн байдлаар Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төв, Их дээд сургууль, үйлдвэрийн мэргэжлийн 50 орчим эрүүл ахуйчдыг тоосжилтын стандартын сургагч багшаар бэлтгээд байна. Тоосжилттой холбоотой өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар янз бүрийн сургалтын материал, видео, зурагт хуудсуудыг боловсруулж, энэ сэдвийн талаар мэдлэгийг дээшлүүлсэн. Цаашилбал, төсөл нь тоосжилтын стандартыг хэрэгжүүлэхэд туршилтын уул уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг хоёр компанийг тасралтгүй дэмжиж ажиллана. Мөн бид МХЕГ-ыг тоосжилтыг хэмжих хяналт шалгалтын чадварыг бэхжүүлэх суурь тоног төхөөрөмж,  ХАБЭМТөвийг тоосны хэмжилтийн шинжилгээний лабораторийн тоног төхөөрөмжөөр хангаж ажиллалаа.

-The project is implemented since April 2018 and will end in March 2022. So far, we have trained over 50 occupational hygienists from GASI, OSH-Center, universities and industries as trainers of dust standards. We have developed various training materials on prevention of dust related diseases, and videos and posters to raise awareness on the topic. Furthermore, the project ensures continuous support of two pilot mining companies in the implementation of dust standards. Finally, we purchased basis equipment for GASI to strengthen their capacity of dust measurements for their inspections and supported the OSH-Center with equipment for an analytical lab for dust measurement.

-Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин(МШӨ)-ний урьдчилан сэргийлэлтийн шаардлагыг тогтоосон үндэсний стандартуудыг сайжруулах зорилгоор MNS 6654:2017, MNS 6656:2017, MNS 6657:2017, MNS 6658:2017 стандартуудыг боловсруулж, тоостой холбоотой өвчний урьдчилан сэргийлэлтэд мөрдөж байгаа. Гэхдээ эдгээр стандартуудыг яг мөрдөн ажиллах нөхцөл боломж манай улсад хэр байна вэ?

-Mongolia approved MNS 6654:2017, MNS 6656:2017, MNS 6657:2017 and MNS 6658:2017 national standards which set standards to prevent from dust-borne occupational diseases. But what do you think, are the conditions and opportunities in Mongolia  to implement these standards?

-Стандартууд нь өдөр тутмын хэвшил болж, хэрэгжиж байх нь чухал. Энэ нь илүү чадварлаг боловсон хүчин бэлтгэгдсэн байх ёстой гэсэн үг юм. Цаашилбал, ажлын байрны тоосны түвшинг бүртгэснээр тус компани тоосны хэмжилтийн төлөвлөгөөг гаргаж байх ёстой. Үүний үндсэн дээр хамгаалалтын арга хэмжээ авч, ажилтнууд тогтмол шалгаж байх ёстой. Эцэст нь хяналтын байгууллагууд хэмжилтийн үр дүнг тоосны хэмжилтийн төлөвлөгөөнөөс шалгаж байх ёстой. Энэ нь тоос шороо үйлдвэрлэх үйл ажиллагааны улмаас эрүүл мэндэд учрах эрсдлийг ажилтнууд болон менежерүүдэд илүү сайн ойлгуулах боломж юм. Энэ бол тохиолдлын тоог бууруулах, хүрээлэн буй орчныг хамгаалах урт хугацааны төсөл юм. Тиймээс цаашид бүх үйлдвэрлэлийн компаниуд тоосны зөвшөөрөгдөхгүй концентрацид анхаарлаа хандуулж, хариу арга хэмжээ авах үүрэгтэй. Энэхүү хяналт нь зөвхөн төрийн хяналттай ажилладаг.

-It is important that the standards become a routine and are implemented on a daily basis. This means that more skilled personnel must be trained. Furthermore, for each company dust measurement plans must be drawn up, recording the dust levels at the different workplaces. Based on this, protective measures must be taken and checked regularly by the staff. Ultimately, inspection authorities must check the measurement results from the dust measurement plans. It is an opportunity to make staff and managers more aware of the health risks posed by dust-producing activities. This is a long-term project to reduce the number of cases and to protect the environment. Therefore, in the future, all production companies should be obliged to pay attention to impermissible dust concentrations and to react with measures. This monitoring only works with state supervision.

-Манай улсад мөрдөж буй олон улсын дээрх стандартуудын хувьд цаашид анхаарч ажиллах, засаж сайжруулах зүйл юу байна гэж харж байна? 

-What, in your opinon, do we need to pay extra attention or improve implementation of above-mentioned international standards in our country?

-Одоогийн төслийн хүрээнд авч үзэх боломжгүй чухал зүйл бол гагнуурын утаа, диоксин / фуран, хорт хавдар үүсгэдэг хүнд металл, асбест зэрэг маш аюултай тооснууд юм. Төсөлд хамрагдсан тоосжилтын асуудал нь харамсалтай нь амьсгалын замын олон өвчинтэй тэмцэх зөвхөн эхний алхам юм.

-An important point that could not be considered within the current project, are other very dangerous dusts such as welding fumes, dioxins / furans, carcinogenic heavy metals and fibers such as asbestos. The dust issues dealt with in the project are unfortunately only the first step to combating many respiratory diseases. 

 -Монгол улсад МШӨ-өөр хөдөлмөрийн чадвараа алдсан 2961 иргэн идэвхтэй хяналтад байна. Үүний 72.1 хувь нь уул уурхайн салбарт ажиллаж байсан. 1573 буюу 53.1% нь уушги тоосжих өвчнөөр хөдөлмөрийн чадвараа алдсан байна. Дээрх төслийн хүрээнд  тоосны шалтгаант мэргэжлийн өвчний урьдчилан сэргийлэлт, оношлогоо эмчилгээ хариуцсан байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх талаар ямар ажлуудыг хэрэгжүүлж байна вэ?

-In Mongolia, 2961 people who have lost their ability to work due to occupational disease are under active medical monitoring. 72.1 percent of them worked in the mining sector. 1573 or 53.1% lost their ability to work due to pulmonary dust disease. What is being done to strengthen the capacity of organizations responsible for prevention, diagnosis and treatment of occupational diseases caused by dust?

Төсөл нь энэхүү бэрхшээлийг хоёр аргаар шийдвэрлэсэн: Нэгдүгээрт, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний янз бүрийн асуудалд чадавхийг бэхжүүлэх арга хэмжээ (сургалт) хийх. Хоёрдугаарт, холбогдох байгууллагууд үүргээ илүү сайн биелүүлэх боломжийг бүрдүүлэх үндсэн тоног төхөөрөмж худалдан авах замаар. Тоног төхөөрөмжийг зөв ажиллуулахын тулд ажилтнуудыг бас сургасан.

The project tackled this challenge in two ways: Firstly, by capacity building measures (trainings) concerning different aspects of occupational diseases. Secondly, by purchasing basic equipment to enable the relevant organizations to better fulfill their duties. Staff was of course also trained to operate the equipment correctly.

-Манай улсад үйл ажиллагаа явуулж буй уул уурхайн компаниудын хувьд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан нэгж ажилладаг хэдий ч хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүд дутмаг байдаг. Тиймээс тоосноос шалтгаалсан мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин, түүнээс урьдчилан сэргийлэх ажлын үр дүнг сайжруулах, уул уурхайн салбарын хүний нөөцийг чадавхижуулах чиглэлээр төслөөс ямар ажлуудыг зохион байгуулж байна вэ? Цаашид энэ тал дээр ямар ажлуудыг хийхээр төлөвлөж байна вэ?

-Mining companies operating in Mongolia have a unit in charge of occupational safety and health, but there is a shortage of occupational health professionals. So, what are the project activities to improve effectiveness of activities organized  to prevent and diagnose dust-related occupational diseases, and to improve capacity of human resources in the mining sector? What do you plan to do in the future?

-Төслийн хүрээнд уул уурхайн компаниудын хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдыг сургасан. Өөрийн олж авсан мэдлэгээ компаниуддаа түгээх, журам, стандартыг хэрэгжүүлэх нь тэдний өөрсдийнх нь хийх ажил юм.  Уул уурхайн компаниудын менежерүүд нь эргээд энэ чухал ажилд хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдийг хангалттай ажиллуулж байгаа эсэхээ баталгаажуулах ёстой. Төслийн мэргэжилтнүүд өөрсдийн мэдлэгийг дээшлүүлэхийн тулд менежерүүдэд зориулсан семинарыг тусгайлан зохион байгуулж, нөхцөл байдлыг сайжруулахын тулд тэд өөрсдийн албан тушаалын үүднээс юу хийж болох талаар тайлбарласан. 

Уул уурхайн салбарын хүмүүс улам бүр мэдлэг, ухамсартай болсон гэж бодож байна, симпозиум ч үүнд нөлөөлсөн гэж найдаж байна. Одоо мэдлэгийг ашиглах ёстой. Төсөл хэрэгжсэн сүүлийн жилдээ мэдлэг солилцох сургалт, уулзалтыг үргэлжлүүлэн зохион байгуулна.

-The project also trained occupational hygienists from mining companies. It is now up to them to spread their gained knowledge within their companies and to implement the regulations and standards. Managers of mining companies, in turn, must ensure that they are hiring enough occupational health professionals for this important task. To raise their awareness, experts from the project have organized workshops specifically for managers and explained what they can do in their position to improve the situation.

I think that more and more people in the mining sector have the knowledge and awareness, and hopefully the symposium also contributed to that. Now, the knowledge must be applied. In its last year of implementation, the project will continue to organize trainings and meetings for knowledge exchanges.

 

 

 

 

 

Сэтгэгдлийг ачааллаж байна ...
Холбоотой мэдээ