Ажлын байран дахь гэрэлтүүлэг нь ажилтны эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийн талаар ААНБ-ууд төдийлөн анхаарахгүй байна

2021-05-25

Ажлын байран дахь гэрэлтүүлэг нь ажилтан бүрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд чухал нөлөөтэй. Бидний харах чадвар нь хүрээлэн буй орчны гэрэлтүүлэгтэй холбоотой бөгөөд мэдээллийнхээ 85%-ийг харах мэдрэхүйгээрээ хүлээж авдаг. Ажлын байрны гэрэлтүүлэг нь буруу төлөвлөлттэй, стандартын шаардлагад нийцэхгүй байх нь ажилтанд харааны эмгэг, тухгүй байдлыг үүсгэх, ажлын бүтээмжийг бууруулах, үйлдвэрлэлийн ослын шалтгаан болох зэрэг сөрөг үр дагаврыг бий болгодог. Иймд үйлдвэрлэлийн ажлын байрны гэрэлтүүлгийг анхнаас нь зөв төлөвлөх, гэрлийн төрлийг сонгох, суурилуулах, гэрэлтүүлгийн хэмжээг тодорхойлох нь чухал ач холбогдолтой. Ажлын байр бүрийн гэрэлтүүлгийн тохиромжтой хэмжээ, гэрлийн өнгийг тодорхойлох нь ажилчдын сэтгэлзүй-физиологийн хэвийн үйл ажиллагаанд сайнаар нөлөөлдөг аж.  

“Ажлын байран дахь гэрэлтүүлгийн хэмжилт, зөвшөөрөх хэмжээнд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6767:2019”  стандартын дагуу ажлын байрны гэрэлтүүлэг нь жигд тархсан, ажилтны нүдрүү шууд тусахгүй, гялбалт, сүүдэр үүсэхгүй, ашиглахад хялбар байх ёстой. Гэрэлтүүлгийн зөвшөөрөх хэмжээ нь ажлын төрөл болон тухайн ажлын байр барилгын гадна эсвэл дотор байрлаж байгаагаас хамааран өөр өөр байдаг байна.

Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээний сүүлийн 3 жилийн статистик тоо баримтаас үзэхэд гэрэлтүүлгийн хэмжээ аж ахуйн нэгж байгууллагуудын нийт ажлын байрны 7,5%-д нь хангалтгүй байгаа аж. Ажлын байран дахь гэрэлтүүлэг нь ажилтны эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийн талаар аж ахуйн нэгж байгууллагууд төдийлөн анхаарахгүй байна. Тиймээс гэрэлтүүлгээс шалтгаалсан үйлдвэрлэлийн осол, нүдний эмгэг үүсэхээс урьдчилан сэргийлж зохих арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатайг мэргэжлийн байгууллагаас зөвлөж байна.

 

 

Сэтгэгдлийг ачааллаж байна ...
Холбоотой мэдээ