Сургалт судалгаа, хамтын ажиллагааны газар

2015-10-23

Тус газар нь төвийн стратеги, үйл ажиллагааны зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хөтөлбөр, төсөл боловсруулах, байгууллагын эрхэм зорилгод нийцсэн суурь судалгаа хийх, байгууллагын хөгжлийн маркетинг сурталчилгаа, сургалт, мэдээллийг зохион байгуулах, хөдөлмөрийн эрүүл мэндийг хөгжүүлэх чиглэлээр гадаадын болон дотоодын хамтын ажиллагаа, түншлэлийг хөгжүүлэх, гэрээ хэлэлцээр санамж бичиг байгуулах зэрэг чиг үүрэгтэй.

Үйл ажиллагааны үндсэн үүрэг, чиглэл

 

 

 

 

1

 

 

 

Удирдлагын ажлын хүрээнд

Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнийг бууруулахад төрийн ба иргэний нийгэм, ажил олгогч, үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагуудын хамтын ажилагааг хөгжүүлэх уулзалт, форумыг зохион байгуулах дэмжлэг авах

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн чиглэлээр бусад улс орны ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагуудтай холбоо тогтоож харилцан ашигтай хамтран ажиллах

Төрийн болон хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагын хөгжлийн шилдэг арга барил, тэргүүн туршлагыг судалж, нэвтрүүлэх

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Судалгааны ажлын хүрээнд

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилд мэргэжлийн нийгэмлэгүүд, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, төвүүдийн оролцоог нэмэгдүүлж хамтран ажиллах

ХАБЭМТ-ийн үйл ажиллагаанд хөдөлмөрийн эрүүл орчин, мэргэжлээс  шалтгаалах өвчний тархалтыг судлах, энэ сэдвээр судалгааны мэргэшсэн баг бүрдүүлж эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил явуулах

Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчлөлийг бууруулахад чиглэсэн судалгааны ажлын хэрэгцээг жил бүр тогтоох,

Эмч эмнэлэгийн мэргэжилтэнгүүд, ЭМШУИС-ийн оюутнуудын дунд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн чиглэлээр шинжилгээ, судалгааны ажлын бүтээлч уралдаан зохион байгуулж хэвших

 

3

 

Сургалтын ажлын хүрээнд

Аймаг, сум, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэгийн дэргэдэх мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний эмч нарыг мэргэжил, аргазүйн удирдлагаар хангах

Сургалт, мэдээллийн баг байгуулж, үйл ажиллагааг тогтмол явуулж байх

ХАБЭАГ, ССМХАГ, МӨСГ-уудын сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулан бэлдэх

4

Гадаад хамтын ажиллагааны хүрээнд

Олон улсын байгууллага, хандивлагч орон, олон улсын төрийн бус байгууллагуудаас хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд судлалыг хөгжүүлэх, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчлөлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх тал дээр аргазүйн зөвлөгөө, дэмжлэг авч ажиллах

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн чиглэлээр гадаад харилцаагаа улам бүр өргөжүүлэх зорилгоор төсөл боловсруулах, гадна шилдэг туршлага, менежментийг нэвтрүүлэн ажиллах

 

 

 

 

5

 

 

Мэдээлэл технологийн ажлын хүрээнд

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн боловсролыг зайн сургалт, интернет сургалтаар дамжуулан эзэмшүүлэх боломжийг бүрдүүлэх

Танилцуулга, презентацийг шинэлэг загвар дизайнераар хийх, сүүлийн үеийн шинэ программ хангамжийг ажил үйлчилгээндээ нэвтрүүлж ажиллах

Ажлын байрны техник хангамж, аюулгүй байдлын найдвартай ажиллагааг бүрэн хангаж ажиллах

 

 

 

6

 

 

Төсөл хөтөлбөр боловсруулах хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд

Байгууллагын маркетингийн төлөвлөгөө боловсруулах

Лабораторийн төслүүдийг бичиж холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэх, санхүүжилтийн механизмыг оновчтой болгох

Холбогдох бүх төсөл, хөтөлбөрүүдийг боловсруулахад хамтран ажиллах, мэдээлэл, аргазүйгээр хангах

Байгууллагын үйл ажиллагааны цар хүрээг өргөжүүлэх, үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр төсөл, хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх

 

 

7

 

Хэвлэл мэдээлэл, сурталчилгааны ажлын хүрээнд

Байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчилах, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах, нэвтрүүлэг, реклам, зар сурталчилгаа хийлгэх

Мэдээллийн тогтолцоог эрчимжүүлж, цахим хуудас шинэчлэн тогтмол мэдээллээр хангах

Байгууллагын дотоод тохижилт, хаягжилтын ажлыг оновчтой гүйцэтгэх