Байгууллагын бүтэц

2015-10-23

       Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 08-р сарын 24-ний өдрийн 55-р тогтоолоор 2013 оноос хойш Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, судлалын төв нэртэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байсныг “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төв” болгон үндсэн чиг үүргийн дагуу өөрчлөн зохион байгуулсан. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төвийн бүтэц 4 газар, 6 хэлтэс, 1 эмнэлэг, 1 сувилалтай батлагдаад байна.

1. Тамгын газар

2. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн газар

3. Сургалт судалгаа, мэдээлэл хамтын ажиллагааны газар

4. Мэргэжлийн өвчин судлалын газар

5. Сувилал