Хүний нөөцийн ил тод байдал

2015-11-01

 

Ажлын байрны талаарх мэдээлэл

 

https://www.csc.gov.mn/s/30/30

Ажлын байрны сул орон тооны мэдээлэл