Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн газар

2015-11-01

Монгол улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулах ажлын байранд эрүүл ахуйн хэмжилт, шинжилгээ аюулгүй ажиллагааны тандалт судалгаа, хронометражийн судалгаа, мэдрэл сэтгэхүйн болон ажлын ачааллыг тодорхойлох, хөдөлмөрийн чадвар түр алдалтын судалгаа хийж, хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээний журмыг мөрдлөг болгон хэрэгжүүлнэ.

  • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомж, дүрэм журмын  хэрэгжилтийг зохион байгуулах.
  • ХАБЭА чиглэлээр мөрдөгдөж буй журам, аргачлал, стандарт, технологийн зааврыг боловсронгуй болгох, шинэчлэн боловсруулж батлуулах.
  • Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэнд хяналт тавих.
  • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар холбогдох заавар зөвлөмж гаргах.
  • ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулах ААН, ТББ-ыг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах, сургалт зохион байгуулах үйл ажиллагаанд хяналт тавих.
  • Өмчийн бүх хэлбэрийн ААН байгууллагын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал эрхэлсэн ажилтныг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах.