Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн газар

2015-11-01

Тус газар нь Монгол улсын хэмжээнд Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомж, стандартыг хэрэгжүүлэх, ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийг судлах, эрүүл ахуйн хэмжилт хийх, үнэлгээ, дүгнэлт гаргах, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сургалт, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр үндэсний хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулах чиг үүрэгтэй.

  • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомж, дүрэм журмын  хэрэгжилтийг зохион байгуулах.
  • ХАБЭА чиглэлээр мөрдөгдөж буй журам, аргачлал, стандарт, технологийн зааврыг боловсронгуй болгох, шинэчлэн боловсруулж батлуулах.
  • Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэнд хяналт тавих.
  • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар холбогдох заавар зөвлөмж гаргах.
  • ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулах ААН, ТББ-ыг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах, сургалт зохион байгуулах үйл ажиллагаанд хяналт тавих.
  • Өмчийн бүх хэлбэрийн ААН байгууллагын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал эрхэлсэн ажилтныг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах.