Төсөв

2016-02-20

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

ДАНС:100900037022   Хугацаа:2017.10.01-10.31
SORT_ID ҮЗҮҮЛЭЛТ МӨР ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГҮЙЦЭТГЭЛ
1 Мөнгөн хөрөнгийн 2017-01-01 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл 1                             -                        83.20
3 Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл 3                             -        157,114,005.80
6 I.  ОРЛОГЫН ДҮН 5=6+7+8+9+10+11        559,167,000.00   1,151,609,172.00
7 Төсвөөс урсгал санхүүжилт 6                             -        739,976,000.00
10 Үндсэн үйл ажиллагааны орлого 9        416,667,000.00      401,780,160.00
11 Туслах үйл ажиллагааны орлого 10        142,500,000.00          9,853,012.00
17 Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захирагчид хуваарилсан хөрөнгө                               -                              -  
42 II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 12=13+41     1,293,702,300.00   1,156,727,069.28
43 УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 13=14+37     1,293,702,300.00   1,156,727,069.28
44 БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 14=15+18+21     1,268,578,400.00   1,131,603,169.28
45 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 15=16+17        704,891,000.00      695,549,599.00
46 Үндсэн цалин 16        534,634,000.00      525,292,599.00
47 Нэмэгдэл          105,614,000.00      105,614,000.00
48 Унаа хоолны хөнгөлөлт            64,643,000.00        64,643,000.00
51 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл 18=19+20          77,538,000.00        69,784,200.00
52 Тэтгэврийн даатгал            49,342,000.00        69,784,200.00
53 Тэтгэмжийн даатгал              7,049,000.00                            -  
54 ҮОМШӨвчний даатгал              5,639,000.00                            -  
55 Ажилгүйдлийн даатгал              1,410,000.00                            -  
56 Эрүүл мэндийн даатгал 20          14,098,000.00                            -  
57 Байр ашиглалтай холбоотой тогтмол зардал 21=22+…+36          21,487,400.00        10,902,459.00
58 Гэрэл, цахилгаан 23            7,577,000.00          4,608,914.00
59 Түлш, халаалт 24            9,455,400.00          4,499,640.00
60 Цэвэр, бохир ус 27            4,455,000.00          1,793,905.00
62 Хангамж бараа материалын зардал 30          36,239,000.00        26,063,014.28
63 Бичиг хэрэг            10,061,000.00          1,061,000.00
64 Тээвэр шатахуун            10,764,000.00        10,261,000.00
65 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр              3,006,000.00          2,587,014.28
66 Ном, хэвлэл                               -                              -  
67 Хог хаягдал зайлуулах, хортон шимэгчдийн устгал, ариутгал              1,270,000.00          1,016,000.00
68 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 31          11,138,000.00        11,138,000.00
69 Номативт зардал          313,946,000.00      205,604,458.00
70 Эм бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл          299,480,000.00      205,204,458.00
71 Хоол хүнс            11,521,000.00                            -  
72 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл              2,945,000.00             400,000.00
73 Эд хогшил, урсгал засварын зардал            34,866,000.00        26,637,778.00
74 Багаж техник хэрэгсэл            15,066,000.00        12,662,583.00
77 Урсгал засвар            19,800,000.00        13,975,195.00
78 Томилолт, зочний зардал            23,992,000.00        22,500,790.00
80 Дотоод албан томилолт            23,992,000.00        22,500,790.00
82 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж            54,245,200.00        34,183,947.00
83 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж 35          51,089,200.00        33,615,247.00
84 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох              1,485,000.00                            -  
85 Даатгалын үйлчилгээ                 990,000.00                            -  
86 Тээврийн хэрэгслийн татвар                 373,200.00             285,600.00
87 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо                   24,700.00                            -  
89 Газрын төлбөр                 283,100.00             283,100.00
101 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ            25,123,900.00        25,123,900.00
105 Бусад урсгал шилжүүлэг            25,123,900.00        25,123,900.00
111 Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж            25,123,900.00        25,123,900.00
123 Мөнгөн хөрөнгийн 2017-01-01 оны 10-р сарын 31-ний үлдэгдэл 44                             -          27,708,864.72
124 Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл 45                             -                              -  
125 Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл 46                             -                              -  
127 III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 48                             -                              -  
128 АЖИЛЛАГСАД БҮГД 49=50+51+52    
129 Удирдах ажилтан 50    
130 Гүйцэтгэх ажилтан 51    
131 Үйлчлэх ажилтан 52    
132 Хүүхдийн тоо /жилийн дунджаар/ 53                             -                              -