Монгол Улсын Их хурлын тогтоол

2019-08-13
  1. Монгол  Улсын  Их  Хурлын  2013 оны   20 дугаар тогтоол өдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай /

https://www.legalinfo.mn/law/details/9545?lawid=9545

  1. Монгол  Улсын  Их  Хурлын  2016 оны   45 дугаар тогтоол /Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр /

https://www.legalinfo.mn/law/details/12120