МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2019-08-13

Үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой

 1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 243 дугаар тогтоол /Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний тав дахь хөтөлбөр  /2017-2020 он/

 https://www.legalinfo.mn/law/details/12866?lawid=12866

 1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 225 дугаар тогтоол ./Орчны эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөр /

https://www.legalinfo.mn/law/details/12832

 1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 24 дүгээр тогтоол / Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого/

https://www.legalinfo.mn/law/details/12536

 1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 116  дугаар тогтоол / “Аюултай хог хаягдлыг түр хадгалах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, устгах болон бүртгэх, тайлагнах журам”-ыг 1 дүгээр, “Аюултай хог хаягдлын жагсаалт”-ыг 2 дугаар хавсралт/

https://www.legalinfo.mn/law/details/13507?lawid=13507

 

Бусад

 1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 382 дугаар тогтоол / “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчид төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох журам”-ыг 1 дүгээр хавсралт, “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчид нэмэгдэл хөлс олгох журам”-ыг  2 дугаар хавсралт, “Төрийн албан хаагчид докторын зэрэг, профессор цолны нэмэгдэл олгох журам”-ыг 3 дугаар хавсралт, “Төрийн үйлчилгээний албан хаагчид ур чадварын нэмэгдэл олгох нийтлэг журам”-ыг 4 дүгээр хавсралт, “Төрийн үйлчилгээний албан хаагчид мэргэшлийн зэргийн нэмэгдэл олгох нийтлэг журам”-ыг 5 дугаар хавсралт, “Төрийн үйлчилгээний албан хаагчид орон нутагт ажилласны нэмэгдэл олгох журам”-ыг 6 дугаар хавсралт, “Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагчид хөдөлмөрийн нөхцөлийн нэмэгдэл олгох журам”-ыг 7 дугаар хавсралт/

https://www.legalinfo.mn/law/details/13946?lawid=13946

 1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоол /Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм/

https://www.legalinfo.mn/law/details/14044

 1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 36 дугаар тогтоол   /Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, батлах, хэрэгжилтийг хангах журам/

https://www.legalinfo.mn/law/details/14106

 1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 06 дугаар тогтоол  /Төрийн албан хаагчид нөхөх төлбөр олгох журам/

https://www.legalinfo.mn/law/details/14115

 1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 24  дугаар тогтоол  /Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай /

https://www.legalinfo.mn/law/details/13954?lawid=13954

 1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 25  дугаар тогтоол  /Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан тушаалын зэрэглэл”-ийг 1 дүгээр хавсралт, “Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсрол эзэмшүүлэх сургалтын байгууллагын төрийн үйлчилгээний албан тушаалын зэрэглэл”-ийг 2 дугаар хавсралт, “Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төрийн үйлчилгээний албан тушаалын зэрэглэл”-ийг 3 дугаар хавсралт/

https://www.legalinfo.mn/law/details/13956?lawid=13956

 1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2007 оны 354 дүгээр тогтоол  / Төрийн захиргааны болон Төрийн үйлчилгээний албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг шинэчлэн тогтоох тухай /

https://www.legalinfo.mn/law/details/4191?lawid=4191

 1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 37 дугаар тогтоол  /Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, тайлан гаргах журам/

 https://www.legalinfo.mn/law/details/14107?lawid=14107

 1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 05 дугаар тогтоол / Төрийн албан хаагчид шагнал олгох журам 01 дүгээр хавсралт,  Төрийн албан хаагчид мөнгөн урамшуулал олгох журам (ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ, улирлын ажлын үр дүнг үндэслэн олгох) 02 дугаар хавсралт,  Засгийн газрын салбарын тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдгийн төрөл, түүнийг олгох эрх бүхий албан тушаалтны жагсаалт 3 дугаар хавсралт /

https://www.legalinfo.mn/annex/?lawid=14166

 1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 55 дугаар тогтоол өсвийн зарим байгууллагыг өөрчлөн зохион байгуулах, татан буулгах тухай/

https://www.legalinfo.mn/law/details/12095?lawid=12095

 1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 269 дүгээр тогтоол

/Дүрэм шинэчлэн батлах тухай, Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордогыг судлан бүртгэх дүрэм/

 https://www.legalinfo.mn/law/details/11263?lawid=11263   

 

 1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2008 оны 142 дүгээр тогтоол /Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын шимтгэлийг 2.8 хувиар төлөх ажил олгогчийн жагсаалт,    “Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын шимтгэлийг 1.8 хувиар төлөх ажил олгогчийн жагсаалт/

https://www.legalinfo.mn/law/details/2647?lawid=2647

 1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 111 дүгээр тогтоол /Төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай, Аж ахуйн нэгж, байгууллагаас хөгжлийн бэрхшээлтэй буюу одой хүнийг ажиллуулаагүй орон тоо тутамд сар бүр төлөх төлбөрийн хэмжээ/

 https://www.legalinfo.mn/law/details/14199

 1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 74 дугаар тогтоол /Төрийн албан хаагчийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэл хөтлөх, мэдээлэл авах журам/

https://www.legalinfo.mn/law/details/14243

 1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 258 дугаар тогтоол өрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай/

 https://www.legalinfo.mn/law/details/13621?lawid=13621

 1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 42 дугаар тогтоол  /Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого батлах тухай/

https://www.legalinfo.mn/law/details/13240

 1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 7 дугаар тогтоол /Төрийн албан хаагчид өндөр насны тэтгэвэрт гарахад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам/

https://www.legalinfo.mn/law/details/14112?lawid=14112

 1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 270 дугаар тогтоол /Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үндэсний хөтөлбөр/

https://www.legalinfo.mn/law/details/12903

 1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 289 дугаар тогтоол / Халдварт бус өвчинтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр /

https://www.legalinfo.mn/law/details/12907