МОНГОЛ УЛСЫН ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ

2019-08-13

1.            Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай 1981 оны 164 дүгээр зөвлөмж

https://www.legalinfo.mn/law/details/1280?lawid=1280

2.           Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 155 дугаар конвенц

https://www.legalinfo.mn/law/details/1281?lawid=1281