Алсын хараа

2021-01-19
Бид Монгол улсдаа төдийгүй олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,
Эрүүл мэнд, Мэргэжлийн өвчин судлалын Үндэсний хэмжээний цогцолбор төвтэй болно.