Мэргэжлээс шалтгаалах өвчин

2021-04-13

 

 

 

 

Мэргэжлээс шалтгаалах өвчний 2021 оны дата мэдээлэл

Мэргэжлээс шалтгаалах өвчин судлалын эмнэлэгт 1972 оноос хойш 10119 тохиолдол бүртгэгдсэнээс 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас нийт 2810 хүн идэвхтэй хяналтанд байна.

 • Хүйсээр нь авч үзэхэд: эрэгтэй 2236 буюу 79.6%
 • Салбараар нь авч үзэхэд: Уул уурхай,  олборлолт 2035 буюу 72.4%
 • Нийгмийн байдлаар нь авч үзэхэд: ажилчин-2770 буюу 98.6%
 • Насаар нь авч үзэхэд: 51-59 нас 1116 буюу 39.7%
 • Ажилласан жилээр нь авч үзэхэд: 11-19 жил 1427 буюу 50.8%
 • ХЧА-ын хувиар авч үзэхэд: 50-69%-тай 1794 буюу 63.8%
 • Өвчний нэрээр /программын шинэ ангилал/ нь авч үзэхэд:
 • Мэргэжлээс шалтгаалсан уушиг тоосжих өвчин -1477 буюу 52.6%
 • Мэргэжлээс шалтгаалсан мэдрэлийн өвчин -658 буюу 23.4%
 • Мэргэжлээс шалтгаалсан хордлогын өвчин-275 буюу 9.8%
 • Хянагдаж байгаа өвчтөнүүдийг харьяалалаар нь авч үзэхэд:

Архангай 3, Баянхонгор 3, Баян-Өлгий 58, Булган 30, Говь-Алтай 0, Говьсүмбэр 26, Дорнод 23, Дорноговь 92, Дундговь 5, Завхан 1, Сүхбаатар 8, Сэлэнгэ 148, Төв 17, Увс 1, Ховд 6, Хөвсгөл 31, Хэнтий 329, Өмнөговь 6 , Өвөрхангай 29, Дархан-Уул 416, Орхон 374, Улаанбаатар хот 1204. Үүнд: Баянзүрх 190, Баянгол 102, Багахангай 2, Багануур 162, Налайх 376, Сүхбаатар 76, Сонгинохайрхан 148, Хан-Уул 79, Чингэлтэй 69 /2021 оны жилийн эцсийн байдлаар/

 • 2021 онд суурин хэлбэрээр 43 удаа 322 цаг төв дээр хуралдсанаас: 2429 /давхардсан тоогоор/ даатгуулагчийн ХЧА-ыг магадлан  шийдвэрлэсэн байна. Үүнд:
  ХЧА-ын хувийг сунгасан 2154
  ХЧА-ын хувийг нэмэгдүүлэн сунгасан 137

ХЧА-ын хувийг цуцалсан 57

Хөдөлмөрийн нөхцөл бүрмөсөн сольж ХЧА-ын хувийг шинээр тогтоосон 24

Буцаасан 9

 

 • Салбараар нь авч үзэхэд:

 

Хүснэгт 1 /ОУ-ын эдийн засгийн шинэ ангилал/

 • Өвчний нэрээр нь авч үзэхэд:

 

 • Мэргэжлээс шалтгаалсан уушиг тоосжих өвчин -1477 буюу 52.6%
 • Мэргэжлээс шалтгаалсан хордлогын өвчин-275 буюу 9.8%
 • Мэргэжлээс шалтгаалсан арьсны харшилт өвчин -27 буюу 1%
 • Мэргэжлээс шалтгаалсан нүдний өвчин -1 буюу 0.03%
 • Мэргэжлээс шалтгаалсан мэдрэлийн өвчин -658 буюу 23.4%
 • Мэргэжлээс шалтгаалсан чих, хамар, хоолойн өвчин -120 буюу 4.3%
 • Мэргэжлээс шалтгаалсан туяаны өвчин -9 буюу 0.3%
 • Мэргэжлээс шалтгаалсан мэс заслын өвчин -243 буюу 8.6%

 

Шинээр 50 хүн орсноос: