Монгол улсын хууль

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ (legalinfo.mn)

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ (legalinfo.mn)  

БУСАД ХУУЛИУД

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТУХАЙ (legalinfo.mn) Химийн хортой болон аюултай бодисын тухай хууль ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН ТУХАЙ (legalinfo.mn) Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай хууль ХӨДӨЛМӨРИЙН ХӨЛСНИЙ ДООД Х

ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ

      ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ (legalinfo.mn)

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛСАН ӨВЧНИЙ ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ, ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ

  НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ Нийтлэг үндэслэл 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт Энэ хуулийн зорилт нь Нийгмийн даатгалын тухай хуульд заасны дагуу үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалд даатгуулагчид нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж тогтоож олгох, төлбөр өгөхтэй хол

ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ (legalinfo.mn)

МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ

МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ (legalinfo.mn)

НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ

НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ (legalinfo.mn)

ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ

ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ (legalinfo.mn)

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ (legalinfo.mn)

© 2024 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл мэндийн төв. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.