Сайдын тушаал, шийдвэр

ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ХОЛБООТОЙ

Хөдөлмөрийн сайдын 2015 оны А/223 дугаар тушаал /Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийх журам/   ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийх/ (legalinfo.mn)   ХНХС-ын 2019 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/74 дүгээр тушаал / Ажлын байрн

© 2024 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл мэндийн төв. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.